Ryzyko walutowe a serwis internetowej wymiany walut

Badania przeprowadzane wśród przedsiębiorców wskazują, iż ponad połowa z nich obawia się ryzyka walutowego. Czym ono tak naprawdę jest i jak się przed nim ustrzeć?

Rozwój firmy to cel każdego przedsiębiorcy. 

Wejście na rynki zagraniczne może przyspieszyć rozwój naszej firmy, dać nam większy prestiż. Trzeba jednak pamiętać, że handel międzynarodowy niesie ze sobą różne zagrożenia. Gospodarka każdego kraju potrzebuje bodźców, aby się rozwijać – są nimi m.in. transakcje międzynarodowe – eksport/import. Otwarcie się na zagraniczne rynki jest szansą na rozwój polskich przedsiębiorstw, pojawia się bowiem możliwość zdobywania nowych Klientów, zwiększamy przychody firmy, zdobywamy cenne doświadczenie, kontakty. W każdym biznesie ma zastosowanie stara maksyma - kto się nie rozwija ten się cofa...

Polskie firmy nawiązują kontakty handlowe z wieloma podmiotami z całego świata: 44,6% wszystkich płatności globalnych (pod względem wartości transakcji) według danych SWIFT z grudnia 2014 r. zawieranych jest z udziałem amerykańskiego dolara. W kolejce za nim ustawiają się euro i funt brytyjski. Dla przedsiębiorcy różnica nawet kilku groszy na jednostce waluty może mieć ogromne znaczenie w przypadku transakcji opiewających na setki tysięcy euro czy dolarów amerykańskich.

Kantor online, w tym także ergokantor.pl, to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku, oferujemy swoim Klientom bardziej korzystne kursy walut niż banki czy kantory stacjonarne.

Czym jest ryzyko walutowe?

Ryzyko walutowe (czy też inaczej ryzyko kursowe) oznacza w ekonomii ryzyko związane z możliwością wahań kursu jednej waluty w stosunku do innej. Wahania te mogą prowadzić zarówno do pogorszenia, jak i polepszenia sytuacji finansowej nas osobiście lub naszej firmy. O tym jak gwałtowne wahania kursu waluty mogą „wywrócić życie do góry nogami”, przekonali się na własnej skórze kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyty w CHF. Źródłem ryzyka walutowego jest fakt, iż naprawdę trudno jest przewidzieć kierunek i skalę owych wahań kursu.

W praktyce ryzyko walutowe możemy podzielić na ryzyko transakcyjne (w przypadku zawierania transakcji rozliczanej w innej walucie niż waluta krajowa) oraz ryzyko księgowe (czyli wynikające z możliwości zmiany wyceny aktywów lub pasywów, których cena jest wyrażona w innej walucie niż waluta, w której prowadzone są księgi danego przedsiębiorstwa).

Ryzyko walutowe transakcyjne

Ryzyko walutowe transakcyjne polega na tym, że kurs może się drastycznie zmienić pomiędzy dniem zawarcia transakcji, a dniem otrzymania/terminu płatności. Przykładowo: prowadzimy handel z zagranicznym przedsiębiorstwem i rozliczamy się z nim w walucie obcej, np. w koronach czeskich. Jednego dnia podpisujemy umowę i tym samym zawieramy transakcję na transport towaru za 100 000 koron – dziś byłoby to ok. 15 600 zł Termin zapłaty według naszej umowy to do 60 dni roboczych, w tym czasie kurs korony czeskiej względem polskiego złotego zmienia się i zamiast 15 600 zł z transakcji otrzymamy 12 300 zł – w ten sposób, zupełnie niezależny od nas (jak i od naszego kontrahenta) tracimy 3200 zł.

Przykład z życia wzięty: gwałtowne wahania kursu franka szwajcarskiego - od stycznia 2015 r. kurs franka po początkowym skoku (w krótkim czasie kurs franka skoczył z poziomu 3,5 zł do ponad 5,0 zł) zdążył nieco opaść, zgodnie z tym co zapowiadali wcześniej eksperci. Klienci banków płacą dziś za kredyt walutowy znacznie więcej niż przewidywali w trakcie podpisywania umowy z bankiem. Przykładowo: jeśli kurs CHF/PLN wynosił 2,20 w momencie brania na siebie zobowiązania, to Kredytobiorca miał do spłacenia przy kredycie udzielonym w wysokości 100 000 CHF kwotę 220 000 PLN kapitału. Niestety na dzień 24-11-2015 r. kurs CHF to 3,93, więc mamy do spłacenia już 393 000 PLN…

ryzyko walutowe

Ryzyko walutowe księgowe

Ryzyko księgowe związane jest z posiadaniem w bilansie przedsiębiorstwa aktywów lub pasywów, których wartość jest wyrażona w obcej walucie. Zmiana kursu walutowego spowoduje wtedy konieczność zmiany ich wyceny księgowej. Wyobraźmy sobie, że polska firma posiada pakiet papierów wartościowych emitowanych w walucie obcej o stałej wartości 100 000 dolarów amerykańskich. Dziś ich wartość księgowa wynosi ponad 400 000 polskich złotych. Jeśli kurs dolara by się obniżył i na dzień 31 grudnia tego samego roku wynosiłby USD/PLN 3,5 – będzie konieczna korekta wartości księgowej papierów wartościowych posiadanych przez przedsiębiorstwo.

Warto tutaj jednak zaznaczyć, że ryzyko materializuje się tylko w momencie dokonania transakcji, to znaczy wygenerowania przepływu pieniężnego, którego wartość w walucie krajowej zależy od kursu walutowego. W przypadku ryzyka księgowego pozostaje ono niezrealizowane dopóki przedsiębiorstwo nie dokona żadnej transakcji, która byłaby wyceniona w walucie obcej. Jednak zgodnie z zasadami rachunkowości nawet niezrealizowane zyski lub straty (wynikające ze zmian kursu walutowego) powinny znaleźć odzwierciedlenie w korekcie ksiąg przedsiębiorstwa.

Komu grozi ryzyko walutowe?

Wahania walut i ryzyko walutowe dotyczy wszystkich, którzy wymieniają walutę. Problem ten w głównej mierze dotyka przedsiębiorstw, które dokonują transakcji międzynarodowych rozliczanych w walutach obcych. Zmiany kursów walutowych mają decydujący wpływ na ostateczny wynik finansowy takich firm. Jednak nie tylko przedsiębiorcy odczuwają zmiany kursu walut – na ryzyko walutowe są narażeni wszyscy, którzy biorą na siebie zobowiązania w obcych walutach. Przykładem są już wcześniej wspomniani Frankowicze, a także turyści. Polacy podróżują bardzo chętnie, a koszt wycieczek zagranicznych uzależniony jest od kursu, głównie USD i EUR.

Na wahaniach kursów walut można też zarobić… Powiększa się grupa dealerów-amatorów, którzy dzięki intuicji, obserwacji rynkowych wahań i wiedzy, potrafią zarabiać na wymianie walut.

Jak możemy się zabezpieczyć przed ryzykiem walutowym?

Skutki wahań wartości walut możemy odczuć bardzo dotkliwie – dlatego każdy przedsiębiorca, który myśli na poważnie o handlu międzynarodowym, powinien uprzednio zapoznać się z możliwością wpływu wahań kursów na przyszłe należności i zobowiązania.

Duże firmy i korporacje są w stanie poradzić sobie z zarządzaniem ryzykiem walutowym, ponieważ mają możliwość skorzystania z całej gamy różnego rodzaju produktów zabezpieczających: bankowych czy finansowych. Natomiast mniejsze przedsiębiorstwa stoją przed nie lada wyzwaniem, ponieważ kontrakty walutowe czy opcje walutowe mogą być dla nich całkowicie nieosiągalne z powodu zbyt niskich obrotów lub specyficznych wymogów bankowych. Można w pewnym stopniu zminimalizować wpływ ryzyka walutowego, w tym celu można skorzystać z instrumentów finansowych, takich jak: kontraktów terminowych, opcji walutowych oraz swap’ow walutowych.

W ramach kontraktu terminowego strony transakcji ustalają, że dokonają kupna/sprzedaży określonej kwoty waluty w ściśle określonym momencie (w przyszłości) po ściśle określonym kursie. Opcja walutowa polega na tym, że jedna ze stron za określone wynagrodzenie (tzw. premia opcyjna) uzyskuje prawo do kupna/sprzedaży w przyszłości drugiej stronie określonej kwoty waluty po z góry określonym kursie. Natomiast swap walutowy to transakcja polegająca na wymianie strumieni finansowych w dwóch różnych walutach, których wartość i terminy są z góry ustalone.

 

Ryzyko walutowe a serwis internetowej wymiany walut

Jak się okazuje - najprostsze rozwiązania są najlepsze! Do coraz bardziej popularnych sposobów optymalizacji wymiany walut wśród polskich eksporterów/importerów należy korzystanie z usług kantorów internetowych.

Zaletą korzystania z internetowego serwisu wymiany walut jest przede wszystkim to, że kursy walut aktualizowane są w czasie rzeczywistym, co 15 sekund. Obserwując rynek i trendy wymienisz walutę wtedy, gdy kurs będzie dla Ciebie najbardziej korzystny. Kantory internetowe oferują bardziej korzystne kursy niż banki, co można łatwo sprawdzić w Kalkulatorze korzyści, umieszczanym na portalach internetowych serwisów. Podając kwotę, walutę i bank, z którego usług korzystamy w Kalkulatorze korzyści na ergokantor.pl okazuje się, że kupując 1000EUR można zaoszczędzić do 250 zł w porównaniu z ofertą większości banków na rynku. Przy systematycznych transakcjach walutowych i kontraktach na setki tysięcy złotych taka oszczędność może mieć dla każdej firmy ogromne znaczenie.

W raporcie NBP o sytuacji finansowej przedsiębiorstw można przeczytać, że wahania kursu walut mają coraz większy wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstw w naszym kraju. Żeby był to wpływ pozytywny, warto zabezpieczać wszystkie transakcje w obcych walutach, niezależnie od tego, czy są to milionowe kontrakty czy małe, systematyczne zamówienia po kilkaset euro.UWAGA!!! Zmiana numerów rachunków bankowych!

Polecamy bezpłatny ebook o psychologii inwestowania.

Zaoszczędź na wymianie walut nawet do 8%.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wirtualnym biurem prasowym ergokantor.pl

0 prowizji, 0 ukrytych opłat, 0 straty czasu.

ergokantor.pl na portalach społecznościowych: Facebook, Twitter, LinkedIn, Google +, YouTube bądź na bieżąco.