Regulamin

 1. Dane konta służącego do obrotu walutą PLN udostępniane są Użytkownikowi z nazwą „Rachunek PLN”.

 2. Zasady zasilania konta, obowiązujące Użytkownika, są następujące:

  1. Użytkownik, który chce dokonać transakcji zakupu waluty X powinien przelać na podany mu „Rachunek PLN” kwotę w walucie PLN, którą chce wymienić,

  2. Użytkownik, który chce dokonać transakcji sprzedaży waluty X powinien przesłać na podany mu „Rachunek XXX”, gdzie XXX odpowiada symbolowi waluty, kwotę w walucie, którą chce sprzedać.

 3. Użytkownik powinien dokonać zasilenia konta w ciągu 3 dni roboczych od dnia zlecenia transakcji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że kursy wymiany walut w Serwisie są zmienne, na Użytkowniku opóźniającym się z zasileniem konta ciąży ryzyko zmiany kursu.

 4. W przypadku braku zasilenia konta przez Użytkownika w terminie określonym w ust. 16 powyżej, Usługodawca ma prawo anulowania transakcji w Serwisie.

 5. W przypadku transakcji przekraczającej równowartość 10.000,00 PLN Usługobiorca powinien dokonać zasilenia konta w ciągu 2 godzin od momentu zlecenia transakcji w Serwisie. W przypadku braku wpłaty środków w terminie określonym w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony będzie do zmiany kursu.

 6. Po wpływie środków Użytkownika na konto Usługodawcy, Usługodawca ma 12 godzin dnia roboczego na finalizację transakcji.

 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nałożenia na Użytkownika kary w sytuacji anulowania transakcji z winy Użytkownika. Wysokość kary wynosi 4 % wartości anulowanej transakcji. Użytkownikowi przysługuje zwrot w wysokości 0,5% niezrealizowanej transakcji z winy Usługodawcy. Usługodawca zobowiązany jest poinformować Użytkownika o anulowaniu transakcji w drodze kontaktu telefonicznego bądź poprzez wiadomość e – mail.

 8. Usługodawca może nie przyjąć transakcji do realizacji albo przyjmie transakcję według rzeczywiście wpłaconej kwoty bazowej w sytuacji, gdy Użytkownik dokona przelewu niższej kwoty transakcji niż określona w warunkach transakcji, o czym Usługodawca poinformuje Użytkownika kierując do niego wiadomość e-mail.

 9. W razie nie przyjęcia transakcji do realizacji z powodu określonego w ust. 21, Usługodawca zwróci otrzymane środki niezwłocznie na rachunek Użytkownika, z którego dokonany został przelew.

 10. Usługodawca informuje Użytkownika o zasileniu konta w formie e-mail niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty przez Usługodawcę.

 11. Użytkownik po zalogowaniu się do Serwisu, a przed dokonaniem wymiany środków zobowiązany jest:

  • złożyć dyspozycję wymiany waluty poprzez wejście w zakładkę „kup walutę” lub “sprzedaj walutę”,

  • wyboru waluty,

  • wyboru ilości jednostki waluty,

  • określić do jakiego banku będzie przelewał wymienioną walutę.

  Po wykonaniu w/w czynności wyświetli się kurs oferowany przez Serwis, który w sposób dynamiczny może się zmieniać. Aby dokonać wymiany po widocznym kursie należy kliknąć w przycisk „akceptacja transakcji”. Po tej czynności Użytkownik nie ma możliwości wstrzymania dyspozycji wymiany, ani cofnięcia transakcji.

 12. W sytuacji zaksięgowania przez Usługodawcę wpłaty na rachunek bankowy w Panelu Klienta Użytkownika pojawi się informacja o zasileniu Konta Użytkownika wraz z aktualnym kursem, po którym Użytkownik dokonał wymiany środków.

 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w przypadku, gdy termin, o którym mowa w ust. 18 jest zależny od realizacji przez obsługujące Strony banki przelewów walutowych.

 14. Informacja o zakończeniu transakcji zostaje przesłana Użytkownikowi za pośrednictwem poczty e-mail, na adres podany przy Rejestracji wraz z wystawieniem dowodu dokonania transakcji w postaci rachunku elektronicznego.

 15. Dokonując przelewów walutowych Strony wykonują je w opcji gdzie zleceniodawca przelewu ponosi koszty banku zleceniodawcy, a odbiorca przelewu pokrywa koszty banku odbiorcy.

 16. Usługodawca potrąca opłaty powstałe w związku z otrzymaniem przelewu bez zachowania procedury, o której mowa w ust. 21, z kwoty, która została uznana w wyniku wysłania tego przelewu na jego konto bankowe.

 17. W przypadkach określonych w ust. 6 oraz ust. 21, w sytuacji odesłania przelewów w walucie obcej Usługodawca pomniejsza kwotę, którą odsyła do jej nadawcy o opłaty związane z kosztami przelewów, które musi ponieść. Koszty mogą pojawić się nawet w obrębie tych samych banków.

 18. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji transakcji w następujących przypadkach:

  1. w celu realizacji obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U nr 46 z 2010 r., poz. 296),

  2. wystąpienia siły wyższej rozumianej jako czynnik zewnętrzny, któremu nie można zapobiec, o charakterze nadzwyczajnym, niezależnym od woli Usługodawcy, w tym awarii elektronicznych systemów bankowych, awarii systemu serwerowego Usługodawcy,

  3. podania fałszywych Danych osobowych podczas Rejestracji przez Użytkownika,

  4. stwierdzenia przypadków niszczenia, uszkadzania, usuwania, zmieniania lub utrudniania dostępu do danych informatycznych zawartych w Serwisie albo wystąpienia zakłóceń lub innych okoliczności uniemożliwiających automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych,

  5. stwierdzenia nieistniejących lub nierealnych odchyleń waluty transmitowanych w Serwisie spowodowanych z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, np. usterką systemu transakcyjnego.

 19. W szczególnych przypadkach, Usługodawca ma prawo żądać od Użytkownika, a Użytkownik jest zobowiązany w nie przekraczalnym terminie 24 godzin dostarczyć, dodatkowych wyjaśnień dotyczących jego transakcji. Usługodawca może także żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów lub deklaracji wymaganych na mocy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 

§ 6

Odpowiedzialność Stron

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z treści Regulaminu w sytuacji zaistnienia okoliczności wskazanych w § 5 ust. 31, w tym zobowiązań wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której podstawę stanowi niniejszy Regulamin.

 2. W przypadku wystąpienia siły wyższej, w rozumieniu § 5 ust. 31 b), wykonanie Usług zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Usługobiorcę, będące efektem działania Usługobiorcy, wynikające z błędów popełnionych z winy Usługobiorcy, takich jak:

  1. wysyłanie przez Użytkownika przelewu na inny rachunek niż wskazany przez Usługodawcę,

  2. błędne wskazanie i/lub skonfigurowanie przez Użytkownika rachunku bankowego odbiorcy przelewu (tj. wówczas, gdy pieniądze zostaną zaksięgowane na rachunku innej osoby, niż ta, która w intencji Usługobiorcy miała przelew otrzymać).

  3. skonfigurowanie przez Użytkownika waluty rachunku bankowego w ustawieniach konta Użytkownika niezgodnie z faktyczną walutą rachunku w banku prowadzącym rachunek.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania wykonane za pośrednictwem konta Użytkownika przez osoby niepowołane, w przypadku gdy sytuacja taka wystąpiła z winy Użytkownika.

 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniem niniejszego Regulaminu i stanowiącej jej integralną część Polityki Prywatności.

 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub stanowiącej jego integralną część Polityki Prywatności Serwisu.

 

§ 7

Reklamacje

 

 1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące świadczonej za pośrednictwem Serwisu Usługi („Reklamacja”) należy kierować na adres korespondencyjny Usługodawcy: DKR Software Sp. z o.o., adres: ul. Plac Bankowy 2 00-095 Warszawa lub elektronicznie, na adres e-mail Usługodawcy: reklamacje@ergosm.pl.

 2. Reklamacja zawierać powinna opis problemu, którego dotyczy oraz wskazywać zakres żądania Usługobiorcy. Reklamacja powinna zostać opatrzona podpisem składającej ją osoby oraz wskazywać dane kontaktowe, niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Reklamację. W przypadku podania w reklamacji danych lub informacji wymagających uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie tych informacji we wskazanym zakresie.

 3. W celu umożliwienia Usługodawcy rozpatrzenie Reklamacji, Reklamacja winna być złożona niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia będącego przyczyną jej złożenia. Reklamacje złożone po upływie 90 dni od dnia zaistnienia podstawy do ich złożenia nie będą rozpatrywane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany w trybie właściwym do udzielenia odpowiedzi na Reklamację, określonym w ust. 4 poniżej.

 4. Usługodawca ustosunkowuje się do złożonej Reklamacji w terminie 30 dni od jej otrzymania. Usługodawca udziela odpowiedzi na złożoną Reklamację elektronicznie, kierując odpowiedź na wskazany przez Użytkownika podczas Rejestracji adres poczty e-mail.

 5. W przypadku, gdy Usługodawca nie uznał reklamacji Użytkownika, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Użytkownik może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego („Sąd Polubowny”), działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

 6. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Użytkownik niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek (w zależności od wybranego sposobu rozstrzygnięcia sprawy może być to wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji lub o rozpoznanie sprawy przez Sąd Polubowny) do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

 7. Formularze wniosków, o których mowa w pkt. 6 powyżej, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.

 8. Rozwiązanie sporu w wyniku procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej, ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Rozwiązanie sporu w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego lub Sądu Polubownego.

 9. W przypadku skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego, ugoda oraz wyroki wydane przez ten sąd mają moc wyroku sądu powszechnego. Od wyroku wydanego przez Sąd Polubowny można wnieść skargę do sądu powszechnego. W przypadku zawarcia przez Strony ugody przed Sądem Polubownym, Strony nie mogą jej zaskarżyć.

 10. Użytkownik, będący Konsumentem, może także zasięgnąć pomocy u Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentów.org.pl.

 

§ 8

Potwierdzenia transakcji

 

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania rachunków w formie elektronicznej (Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1661), zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, Usługodawca może wystawiać i przesyłać rachunki z tytułu świadczonych przez siebie Usług w formie elektronicznej.

 2. Serwis gwarantuje autentyczność pochodzenia i integralność treści wystawianych i przesyłanych faktur i rachunków w formie elektronicznej.

 3. Rachunek w formie elektronicznej będzie wystawiany w formacie PDF (Portable Document Format) i zostanie dostarczony przez Serwis na adres poczty e-mail Użytkownika, podany przy Rejestracji.

 4. Użytkownik powinien przechowywać rachunki w formie elektronicznej w formacie, w którym zostały przesłane, w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści, a także czytelność przez cały czas przechowywania.

 5. Użytkownik ma prawo zastrzeżenia, że nie akceptuje przesyłania potwierdzenia transakcji w formie elektronicznej, zaznaczając odpowiednią opcję „Wyrażam/ Nie wyrażam zgody” za pośrednictwem Konta.

 

§ 9

Strony Umowy. Kontakt do Usługodawcy

 

 1. Stronami Umowy zawieranej za pośrednictwem Serwisu dostępnego pod adresem elektronicznym www.ergokantor.pl są: Usługodawca oraz Usługobiorca.

 2. Usługodawcą jest spółka „DKR Software” Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Plac Bankowy 2 00-095 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000516148, REGON: 147349094, NIP: 5252591753, kapitał zakładowy: 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), adres e-mail: reklamacje@ergosm.pl.

 3. Wszelka korespondencja kierowana przez Użytkownika do Usługodawcy, powinna być kierowana do Usługodawcy w trybie przewidzianym na złożenie Reklamacji, zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu, chyba że niniejszy Regulamin wyraźnie stanowi inaczej.

 

§10

Zawarcie i rozwiązanie Umowy

 

 1. Umowa, której podstawę stanowi niniejszy Regulamin, zawarta zostaje z chwilą utworzenia Konta w Serwisie zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu.

 2. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać Umowę bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu, z wyjątkiem ewentualnych opłat bankowych za przelewy zwrotne. Rozwiązanie Umowy następuje poprzez skierowanie do Usługodawcy dyspozycji rezygnacji z Konta w sposób określony w § 3 ust. 9 Regulaminu.

 3. Waluty wpłacone przez Użytkownika oraz waluty wymienione zostaną zwrócone Użytkownikowi w terminie 3 dni roboczych od dnia rozwiązania Umowy.

 

 

§ 11

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Serwisu, znajdującej się pod adresem elektronicznym www.ergokantor.pl, umożliwiającej jego pobieranie oraz wydruk.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku:

  1. zmiany zakresu świadczonych Usług,

  2. zmiany funkcjonalności Serwisu,

  3. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

  4. zmian organizacyjnych po stronie Usługodawcy (tj. zmiana formy prawnej działalności Usługodawcy).

 4. O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Usługobiorcę za pośrednictwem Konta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianie. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o treści zmian oraz przewidywanym terminie ich wejścia w życie.

 5. Zmiany Regulaminu będą dodatkowo udostępniane na stronie internetowej Serwisu.

 6. Użytkownicy posiadający Konto, w przypadku braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu, powinni przesłać na adres e-mail lub adres korespondencyjny Usługodawcy, określone w § 9 ust. 2 Regulaminu, oświadczenie o braku akceptacji jego nowego brzmienia. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia Użytkownika zablokuje posiadane przez Użytkownika Konto, o czym Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail. Dalsze korzystanie z Konta nie będzie możliwe.

 7. Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego likwidowania awarii powstałych z przyczyn leżących po jego stronie.

 8. Usługodawca zobowiązuje się poinformować Usługobiorców o terminach planowych przerw technicznych z co najmniej 12-godzinnym wyprzedzeniem. Informacje i planowanych przerwach technicznych zostaną zamieszczone na stronie internetowej Serwisu.

 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Usługobiorcę szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet.

 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Serwisu. O fakcie czasowego zaprzestania świadczenia Usług, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca zamieści uprzednio informację w Serwisie.

 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia praw do Serwisu, do jego całkowitej likwidacji lub zaprzestania świadczenia Usług, o czym zamieści uprzednio informację w Serwisie.

 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę Danych podawanych przez Usługobiorców.

 13. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę podejmowania przez Użytkownika działań niezgodnych z prawem, naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu lub z celami i interesem Serwisu lub pozostałych Użytkowników oraz dobrymi obyczajami, w szczególności polegających na wyłudzaniu od innych Użytkowników informacji, podawaniu fałszywych Danych osobowych, uporczywym nieregulowaniu zobowiązań wynikających z Umowy, działaniu naruszającym dobra osobiste innych Użytkowników oraz innym działaniom mogącym spowodować szkodę po stronie innych Użytkowników lub Usługodawcy, Usługodawca uprawniony jest do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług temu Użytkownikowi poprzez: zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika, co równoznaczne będzie z rozwiązaniem Umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Użytkownika. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca zwróci na rachunek Użytkownika uprzednio wpłacone przezeń środki, potrącone o koszty dokonania przelewu zwrotnego – o ile koszty te znajdą zastosowanie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 14. W przypadku podejrzenia o celowe przedstawianie przez Użytkownika nieprawdziwych Danych lub dokumentów w celu osiągnięcia korzyści materialnej, Usługodawca ma prawo do zamrożenia wartości środków częściowo wpłaconych, lub wstrzymania wypłat środków na transakcje realizowane przez Użytkownika. Wstrzymanie wypłat oraz zamrożonych środków następuje do czasu całkowitego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

 15. W związku z obowiązkiem przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu Usługodawca, dokonując kontroli transakcji, w tym w szczególności wpłat środków pieniężnych na rachunek Użytkownika, ma prawo żądać w szczególności:

  1. dokumentu stwierdzającego na podstawie odrębnych przepisów tożsamość Użytkownika,

  2. aktualnego wyciągu z rejestru sądowego lub innego dokumentu, wskazującego nazwę (firmę), formę organizacyjną osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej oraz sposób i osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, zgodnie ze sposobem reprezentacji ujawnionym we właściwym rejestrze.

 

Warszawa 01.02.2019r.

Regulamin

UWAGA!!! Zmiana numerów rachunków bankowych!

Polecamy bezpłatny ebook o psychologii inwestowania.

Zaoszczędź na wymianie walut nawet do 8%.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wirtualnym biurem prasowym ergokantor.pl

0 prowizji, 0 ukrytych opłat, 0 straty czasu.

ergokantor.pl na portalach społecznościowych: Facebook, Twitter, LinkedIn, Google +, YouTube bądź na bieżąco.