Nasze kursy

KALKULATOR KORZYŚCI:


Kursy walut - jak są obliczane i od czego zależą?

Wahania kursów walutowych są zależne od wielu czynników, przez co wytłumaczenie dlaczego dziś waluta tanieje, choć jeszcze wczoraj drożała, jest bardzo skomplikowane. Jednak dzięki regularnej obserwacji rynku walutowego, możemy dowiedzieć się wiele o sytuacji politycznej i gospodarczej na całym świecie.

Prowadzona polityka gospodarcza

Na kurs walutowy składa się wiele czynników, ale w skrócie - notowania waluty pokazują siłę danej gospodarki. Im lepsza kondycja gospodarki (im szybciej rośnie wydajność pracy) tym mocniejsza jest waluta danego kraju. 
Polityka gospodarcza jest bardzo szerokim pojęciem, jednak w dużym skrócie można nią nazwać wszystkie działania podejmowane przez rząd państwa, które wywołują skutki ekonomiczne. Największy wpływ na gospodarkę mają decyzje w zakresie finansów publicznych oraz podatków – działania w tych obszarach mogą bezpośrednio się przekładać na poziom deficytu budżetowego oraz zadłużenia sektora finansów publicznych. Błędy decyzyjne w tym zakresie mogą spowodować wzrost niewypłacalności państwa, a tym samym spowolnienie lub nawet załamanie gospodarcze. Konsekwencją będzie zmniejszenie napływu kapitału zagranicznego i spadek wartości waluty.

Sytuacja polityczna i społeczna wewnątrz kraju
Potencjalni inwestorzy badając ryzyko inwestycyjne, zwracają uwagę na sytuację danego państwa: czy ogólnie panuje spokój społeczny, czy nie istnieje większe zagrożenie występowania strajków i demonstracji. Kiedy wszystko jest w porządku, z większym zaufaniem inwestują w danym kraju oraz w jego walutę. Niezadowolenie społeczne jest jednym z czynników destabilizujących sytuację kraju na rynkach międzynarodowych. W takiej sytuacji wzrost gospodarczy może zostać zatrzymany, co więcej – może dojść do jego spadku. Waluta danego kraju przestaje być wtedy obiektem zainteresowania inwestorów i traci na wartości.

Produkt Krajowy Brutto
Produkt Krajowy Brutto (PKB) to wyrażona w jednostce pieniężnej suma wszystkich towarów i usług wytworzonych w określonym czasie na obszarze danego kraju. Generalnie składają się na niego m.in.: bilans handlowy, wydatki konsumpcyjne, zmiana zapasów, wydatki przedsiębiorstw. Wzrost PKB oznacza poprawę stanu gospodarki tego państwa, a równocześnie także wzrost produkcji oraz napływu kapitału zagranicznego. W rezultacie zwiększa się popyt na daną walutę, a wraz z nim wzrasta jej kurs.                                                                                                                                                                                                                                                              
Od 12 kwietnia 2000 r. kurs złotego jest kursem płynnym i nie podlega żadnym ograniczeniom. Bank centralny nie stawia sobie za cel określenia z góry poziomu kursu złotego do innych walut. Zastrzega sobie jednak prawo do interwencji, o ile uzna je za konieczne do realizacji celu inflacyjnego. 
Inflacja jest procesem wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Jest także istotnym elementem wpływającym na zmiany kursu walutowego. Gdy w kraju panuje wysoka inflacja (a ceny wzrastają szybciej niż w innych krajach), zmniejsza się konkurencyjność produktów danego kraju w stosunku do produktów zagranicznych. Popyt na towary z innych krajów się zwiększa, niezbędna staje się wymiana waluty krajowej na walutę innego kraju. Zwiększona podaż waluty krajowej bezpośrednio wpływa na jej deprecjację.

Czym jest kurs waluty?
Każdy pieniądz, każda waluta ma swoją określoną wartość, jednak nie jest ona stała, zmienia się wraz z czasem. Odzwierciedleniem tych zmian są kursy walut, czyli ceny danej waluty wyrażone w walutach innych. Rynek walutowy to tak naprawdę swoista miara sytuacji gospodarczej danego kraju; już na podstawie kierunków zmian kursu waluty możemy ocenić stan ekonomii państwa, czy idzie w dobrym, czy też w złym kierunku.

Prowadzona polityka gospodarcza
Na kurs walutowy składa się wiele czynników, ale w skrócie - notowania waluty pokazują siłę danej gospodarki. Im lepsza kondycja gospodarki (im szybciej rośnie wydajność pracy) tym mocniejsza jest waluta danego kraju. 
Polityka gospodarcza jest bardzo szerokim pojęciem, jednak w dużym skrócie można nią nazwać wszystkie działania podejmowane przez rząd państwa, które wywołują skutki ekonomiczne. Największy wpływ na gospodarkę mają decyzje w zakresie finansów publicznych oraz podatków – działania w tych obszarach mogą bezpośrednio się przekładać na poziom deficytu budżetowego oraz zadłużenia sektora finansów publicznych. Błędy decyzyjne w tym zakresie mogą spowodować wzrost niewypłacalności państwa, a tym samym spowolnienie lub nawet załamanie gospodarcze. Konsekwencją będzie zmniejszenie napływu kapitału zagranicznego i spadek wartości waluty.

Sytuacja polityczna na świecie
Kolejnym czynnikiem, mającym wpływ na wahania cen walut, jest sytuacja polityczna na świecie. Napięcia polityczne, zagrożenie konfliktem zbrojnym – tego typu sytuacje wpływają na ryzyko inwestycyjne w danym regionie świata. Kraje, które są uwikłane w różnego rodzaju konflikty (zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio) narażone są na osłabienie lub spadek wzrostu gospodarczego, zwiększenie inflacji i inne niekorzystne skutki gospodarcze. Każda wojna pociąga za sobą koszty niezależnie od tego czy dany kraj jest agresorem czy ofiarą, ryzyko inwestycyjne wpływa na stan finansów państwa i w efekcie wartość waluty spada.

Realne stopy procentowe
W większości państw istnieje centralna instytucja finansowa. W Polsce do zadań Narodowego Banku Polskiego należy m.in. prowadzenie polityki monetarnej państwa. Stanowi ona o koszcie pieniądze, a jego miernikiem są stopy procentowe. Wysokość stóp procentowych ma bezpośredni wpływ na rentowność dłużnych papierów skarbowych – podwyżka stóp procentowych oznacza wzrost rentowności, a analogicznie obniżka stóp powoduje spadek rentowności.
W Polsce dłużnymi papierami skarbowymi są obligacje skarbowe oraz bony skarbowe. W przypadku podwyżki stóp procentowych (oraz wzrostu rentowności papierów dłużnych) zagraniczni inwestorzy chętnie nabywają takie instrumenty, zamieniając swoją walutę na tę, w której są one denominowane. Przykładowo: niemiecki inwestor kupuje polskie bony skarbowe. W tym celu sprzedaje w polskim banku euro, kupując złotówki. Taka sytuacja działa na popyt na polską walutę i podaż na naszym rynku euro – skutkiem jest wzrost kursu złotego wobec euro. Krótko podsumowując: podwyżka stóp procentowych spowoduje umocnienie waluty.
Teza ta jednak nie zawsze się sprawdza. Przykładowo: rynki rozwijające się (gdzie ryzyko inwestycyjne jest powyżej średniego poziomu, a równocześnie jest odpowiednio wyższy potencjał zarabiania) są przedmiotem dużego zainteresowania spekulantów o krótkim horyzoncie inwestycyjnym. Podwyżka stóp procentowych spowoduje wzrost rentowności papierów dłużnych, a równocześnie obniżenie ich cen rynkowych. Spekulanci sprzedają jak najszybciej posiadane papiery, następnie otrzymane sumy – co powoduje obniżenie notowań waluty państwa, w którym zaostrzono politykę monetarną.


 
 
 
 
 


UWAGA!!! Zmiana numerów rachunków bankowych!

Polecamy bezpłatny ebook o psychologii inwestowania.

Zaoszczędź na wymianie walut nawet do 8%.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wirtualnym biurem prasowym ergokantor.pl

0 prowizji, 0 ukrytych opłat, 0 straty czasu.

ergokantor.pl na portalach społecznościowych: Facebook, Twitter, LinkedIn, Google +, YouTube bądź na bieżąco.